برگزاری جلسه هم اندیشی با مربیان و مدرسان کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان

برگزاری جلسه هم اندیشی با مربیان و مدرسان کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان


1401/03/25
جلسه هم اندیشی با مربیان و مدرسان کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان با حضور رئيس ، دبير و مسئول کميته آموزش هيات استان  در روز سه شنبه 25 خرداد 1401 در محل دفتر هیات برگزار گردید و در خصوص موضوعات زیر بحث و تبادل نظر گردید:


١ -تشکيل اطاق فکر در امور مرتبط با آموزش
٢ -لزوم برگزاری برنامه های دانش افزایی مربيان
٣ -ایجاد امکان استفاده مربيان از سالن برای آمادگی جسمانی و تمرینات تخصصی
٤ -لزوم برگزاری دوره های آموزشی در صفه در منظر دید عموم (دارای اثر تبليغی)
٥ -تشکيل تيمهای ویژه امداد و نجات در سطح استان توسط هيات
٦ -تشکيل کارگروههای تخصصی در کميته آموزش هيات استان
٧ -لزوم بررسی و رسيدگی به چالشهای بيمه کلاسهای آموزش
٨ -ارائه بسته های آموزشی در رشته های مختلف برای مربيان توسط سایر مربيان
٩ -لزوم معرفی باشگاههای معتبر به مردم و حمایت معنوی از فعاليت آنها
١٠ -توجه ویژه به موضوع بازآموزی مربيان
١١ -لزوم استفاده از نظرات فنی-تخصصی مربيان رشتههای مختلف در برنامههای هيات
١٢ -لزوم حمایت ستادی و تجهيزاتی از شرکت مربيان در آزمونها و دوره های مربیگری
١٣ -یکسان سازی شرایط کلاسهای آموزشی در سطح استان
١٤ -در نظر گرفتن امتياز و بســته های تشــویقی برای باشــگاههایی که بطور جدی به امر آموزش 
میپردازند
١٥ -لزوم اعمال نظارت توسط هيات استان در مورد برگزار کنندگان دوره های آموزشی
١٦ -بالا بردن دانش فنی-تخصصی مربيان استان از طریق عودت از مربيان برجسته کشوری
١٧ -لزوم اعمال نظارت بر کيفيت آموزشهای ارائه شده در دوره ها
١٨ -لزوم استفاده از مربيان بومی و استانی در دوره های آموزشی
١٩ -جلوگيری از رانت و انحصار در امر آموزش
٢٠ -اســـتفاده از ظرفيت حضـــور مردم در کوه صـــفه بمنظور برگزاری دوره های آموزش کوهپيمایی
همگانی و نيز جذب عضو توسط باشگاههای معتبر
٢١ -لزوم استفاده از شيوه های نوین آموزش عمومی و همگانی کوهنوردی
٢٢ -پيگيری برای دریافت ميزبانی دوره های بازآموزی
٢٣ -اعلام آمادگی هيات اســــتان برای پيگيری نظرات مربيان در خصــــوص طرح درســــهای ابلاغی
فدراسيون
٢٤ -لزوم اتخاذ تدابير لازم برای بهينه سازی فرآیندها و حفظ ثبات آن
٢٥ -لزوم وجود همکـاری ، همـدلی و اتحـاد بين مربيـان بعنوان رکن فنی-تخصــــصــــی کوهنوردی و 
صعودهای ورزشی استان
٢٦ -لزوم تعيين اهداف کميته آموزش در بازه های زمانی ٤ ساله ، ١ ساله و اقدامات فوری و تدوین 
برنامه برای رسيدن به این اهداف

رویداد ها
رویداد های برگزار شده  اصفهان، بزرگراه شهید چمران، خیابان محمد طاهر، پایگاه قهرمانی صعود های ورزشی استان اصفهان ( سالن شهید حریری )،

☎️۰۳۱۳۵۶۸۵۲۷۸  

   

 Msc-isfp.ir

Top