سالن سنگنوردی شهرستان شهرضا

مشاهده

سالن سنگنوردی کرکس شهرستان نطنز

مشاهده

سالن سنگنوردی شهرستان کاشان

مشاهده

پایگاه قهرمانی صعود های ورزشی استان اصفهان ( شهید حریری )

مشاهده

رویداد ها
رویداد های برگزار شده  اصفهان، بزرگراه شهید چمران، خیابان محمد طاهر، پایگاه قهرمانی صعود های ورزشی استان اصفهان ( سالن شهید حریری )،

☎️۰۳۱۳۵۶۸۵۲۷۸  

   

 Msc-isfp.ir

Top